Learning and Vision Lab, ECE, NUS

Journal Papers 2018

  1. Fang Zhao, Jiashi Feng, Jian Zhao, Wenhan Yang, Shuicheng Yan. Robust LSTM-Autoencoders for Face De-Occlusion in the Wild. In IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 2018.
  2. Zhao Zhang*, Lei Jia, Mingbo Zhao, Guangcan Liu, Meng Wang and Shuicheng Yan. Kernel-Induced Label Propagation by Mapping for Semi-Supervised Classification. In IEEE Transactions on Big Data (TBD), 2018.
  3. Siavash Sakhavi, Cuntai Guan, Shuicheng Yan. Learning Temporal Information for Brain-Computer Interface Using Convolutional Neural Networks. In IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS), 2018.

Conference Papers 2018

  1. Pan Zhou, Yunqing Hou, Jiashi Feng. Deep Adversial Subspace Clustering. In IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.
  2. Xiaopeng Zhang, Jiashi Feng, Hongkai Xiong, Qi Tian. Zigzag Learning for Weakly Supervised Object Detection. In IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.
  3. Huaxin Xiao, Jiashi Feng, Guosheng Lin, Yu Liu, Maojun Zhang. MoNet: Deep Motion Exploitation for Video Object Segmentation. In IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.
  4. Xuecheng Nie, Jiashi Feng, Yiming Zuo, Shuicheng Yan. Human Pose Estimation with Parsing Induced Learner. In IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.
  5. Jian Zhao, Yu Cheng, Yan Xu, Lin Xiong, Jianshu Li, Fang Zhao, Karlekar Jayashree, Sugiri Pranata, Shengmei Shen, Junliang Xing, Shuicheng Yan, Jiashi Feng. Towards Pose Invariant Face Recognition in the Wild. In IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.
  6. Fang Zhao, Jianshu Li, Jian Zhao, Jiashi Feng. Weakly Supervised Phrase Localization with Multi-Scale Anchored Transformer Network. In IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.